0913.201.426

Đầu bơm dầu, buly bom dau là chủng loại máy bơm chất sệt đặc , dầu, mỡ, luân chuyển các chất sệt trong hệ thống máy. 

Đầu bơm dầu