0913.201.426

Tháp giải nhiệt công nghiệp - Tashin

1 / 6
  • Giá bán: 
    888.888₫
  • Mã sản phẩm: TS01
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Trạng thái: Còn hàng
Mô tả: 

<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong><span style="font-size:18px;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-4.html"><span style="color:#0000ff;">Th&aacute;p giải nhiệt tashin</span></a></span><span style="color:#0000ff;">, </span><span style="color:#000000;">thap giai nhiet nuoc tashin</span></strong><span style="color:#000000;"> </span>TSC, TSS hay c&ograve;n gọi lả th&aacute;p l&agrave;m m&aacute;t nước tashin, cooling tower tashin- 0913201426</span></span></h2>

Số lượng

<h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:18px;"><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-4" target="_blank">Th&aacute;p giải nhiệt</a>, th&aacute;p giải nhiệt nước tashin, B&aacute;o gi&aacute; th&aacute;p giải nhiệt nước. Th&aacute;p giải nhiệt hay c&ograve;n gọi l&agrave; th&aacute;p l&agrave;m m&aacute;t nước, Th&aacute;p giải nhiệt l&agrave; một hệ thống sử dụng nước để l&agrave;m m&aacute;t c&aacute;c thiết bị hoặc qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất trong c&ocirc;ng nghiệp, Th&aacute;p giải nhiệt hoạt động dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; chuyển đổi nhiệt từ nước n&oacute;ng sang kh&ocirc;ng kh&iacute; bằng c&aacute;ch sử dụng quạt v&agrave; c&aacute;c bộ phận giải nhiệt.&nbsp;</span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s2">&nbsp; Hiện nay<span style="color:#ff0000;"><strong> C&ocirc;ng ty TNHH TM Xương Minh,</strong></span>&nbsp;<span style="color:#000000;">nh&agrave; nhập khẩu, cung cấp v&agrave; ph&acirc;n phối c&aacute;c chủng loại <span class="s3">th&aacute;p giải nhiệt nước tashin</span>&nbsp;v&agrave;</span>&nbsp;<span style="color:#000000;"><span class="s3">linh kiện th&aacute;p giải nhiệt</span></span></span><span class="s4"><b>,&nbsp;</b>t<span style="color:#000000;">ấm giải nhiệt, th&aacute;p giải nhiệt tr&ograve;n</span>,&nbsp;<span style="color:#000000;">th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng</span>, <span style="color:#000000;"><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet" target="_blank">th&aacute;p giải nhiệt c&ocirc;ng nghiệp</a>, th&aacute;p giải nhiệt c&ocirc;ng suất lớn,&nbsp;</span></span><span style="color:#000000;"><span class="s5">được C&ocirc;ng ty Tashin Đ&agrave;i Loan sản xuất v&agrave; C&ocirc;ng Ty Xương Minh ph&acirc;n phối độc quyền tại Việt Nam, Th&aacute;p giải nhiệt Tashin rất được ưa chuộng tại th&igrave; trường Mỹ, Nhật, H&agrave;n v&agrave; nhiều nước tr&ecirc;n thế giới,&nbsp; với gi&aacute; <strong>rẻ nhất</strong>.</span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-4.html" target="_blank"><img alt="Thap-giai-nhiet." src="/uploads/images/images/thap-giai-nhiet-nuoc-tashin-tsc-tss(3).jpg" style="width: 650px; height: 460px;" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s5" style="text-align: justify;">Cấu tạo thap giai nhiet nuoc tashin( vu&ocirc;ng, tr&ograve;n)&nbsp;</span></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s5" style="text-align: justify;">Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu về cấu tạo, thiết kế, nguy&ecirc;n l&yacute; vận h&agrave;nh, nguy&ecirc;n l&yacute; l&agrave;m m&aacute;t nước của từng loại nh&eacute;.&nbsp;</span></span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <h3 class="p1" style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s5"><b>* Cấu tạo v&agrave; Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động th&aacute;p giải nhiệt tr&ograve;n&nbsp;tashin TSC:&nbsp;</b></span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>- Cấu tạo th&aacute;p giải nhiệt tr&ograve;n</strong></span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">: Tất cả c&aacute;c chủng loại tr&ograve;n đều c&oacute; vỏ chế tạo bằng vật liệu compoxits v&agrave; c&oacute; h&igrave;nh tr&ograve;n,</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Phần đế bồn bao gồm:&nbsp;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">+ Đường ống v&agrave;o</span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Đường ống ra thường 2 loại n&agrave;y lu&ocirc;n bằng nhau, được chế tạo bằng nhựa chịu nhiệt tổng hợp đối với c&aacute;c loại th&aacute;p lớn nhỏ.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">( <span style="color:#ff0000;">nhưng nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thay thế k&iacute;ch cỡ ống kh&aacute;c nhau hoặc thay bằng inox, th&eacute;p tuỳ c&ocirc;ng năng sử dụng của qu&yacute; kh&aacute;ch</span>).&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Ống n&agrave;y đối với th&aacute;p giải nhiệt mini v&agrave; th&aacute;p tấm trung đều c&oacute; ren sẵn, c&ograve;n với th&aacute;p lớn đều c&oacute; b&iacute;ch chờ ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u chuẩn quốc tế v&agrave; trong nước.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Ống chờ lắp van b&ugrave; nước.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ &Ocirc;ng chờ lắp van xả tr&agrave;n nước</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Lỗ chở lắp van xả cặn khi xục rửa đế bồn, thải c&aacute;u cặn.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Trong đế bồn c&oacute; van phao gi&uacute;p b&ugrave; nước v&agrave; nấm tr&agrave;n nước.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Phần th&acirc;n th&aacute;p :</span></span></strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> Phần chứa Ống đứng được gắn từ đế bồn l&ecirc;n nối với củ chia nước ( </span></span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Đầu Phun</span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">) v&agrave; ống chia nước (</span></span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> </span></span><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Ống phun)&nbsp;&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Tấm l&agrave;m m&aacute;t nước ( </span></span></span><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">filling, khối đệm, tấm giải nhiệt, tấm tổ ong giải nhiệt..</span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">)&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Gối đỡ tam lam mat được gắn v&agrave;o ống đứng để đỡ thanh đỡ tấm filling.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Thanh đỡ tấm giải nhiệt.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Lưới x&aacute;m ( nhựa chắn nước, tấm chắn văng nước )&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- Phần cổ th&aacute;p v&agrave; động cơ quạt, c&aacute;nh quạt.</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Cổ th&aacute;p ( phần cổ h&uacute;t, cổ gi&oacute; ) phần h&uacute;t gi&oacute; hơi nước n&oacute;ng đưa ra khỏi th&aacute;p.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Động cơ quạt</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ C&aacute;nh quạt.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">+ Gi&aacute; đỡ động cơ v&agrave; c&aacute;nh quạt để lắp v&agrave;o cổ th&aacute;p.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Đối với th&aacute;p nhỏ v&agrave; th&aacute;p nhỡ dưới 400rt, 400ton tất cả ch&acirc;n th&aacute;p đều được chế tạo liền với đế bồn, từ th&aacute;p 400rt trở l&ecirc;n ch&acirc;n th&aacute;p được chế tạo bằng th&eacute;p v&agrave; to&agrave;n bộ đế bồn đặt tr&ecirc;n ch&acirc;n th&eacute;p.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>- Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của th&aacute;p giải nhiệt tr&ograve;n</strong>:</span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> Được thiết kế luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; theo hướng ngược với lưu lượng nước., Quạt sẽ h&uacute;t kh&ocirc;ng kh&iacute; b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave;o th&aacute;p giải nhiệt, tạo ra sự ti&ecirc;os x&uacute;c giữa nước v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute;, trong qu&aacute;y tr&igrave;nh tiếp x&uacute;c n&agrave;y, Ban đầu luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; tiếp x&uacute;c với m&ocirc;i trường m&agrave;ng, khối nhựa giải nhiệt, sau đ&oacute; luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; k&eacute;o l&ecirc;n theo phương thẳng thổi ra ngo&agrave;i m&ocirc;i trường, trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp x&uacute;c n&agrave;y, nhiệt độ của nước sẽ giảm th&ocirc;ng qua qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi. Nước được lưu th&ocirc;ng qua c&aacute;c bộ phận giải nhiệt v&agrave; được đưa trở lại qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất hoặc thiết bị cần được l&agrave;m m&aacute;t. </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">Lưu lượng nước được phun xuống do &aacute;p xuất kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; lưu lượng nước rơi xuống qua bề mặt</span>&nbsp;<span style="color:#000000;"><span class="s3">tấm giải<b>&nbsp;</b>nhiệt</span></span></span></span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;l</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">ưu lượng gi&oacute; theo hướng ngược lại. Như thế nhiệt độ nước được giảm đi đ&aacute;ng kể.</span></div> <h5 style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:16px;">* Th&aacute;p giải nhiệt tr&ograve;n c&oacute; mấy loại sử dụng c&aacute;c khối đệm ( tấm giải nhiệt) kh&aacute;c nhau, khối đệm nhựa PVC, Khối đệm nhựa CPVC v&agrave; nhựa PP chịu nhiệt độ cao, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; loại c&oacute; khối giải nhiệt bằng gỗ, c&aacute;c thanh gỗ được xếp zic zắc, c&oacute; những loại th&aacute;p được chế tạo theo y&ecirc;u cầu, c&oacute; hệ thống c&aacute;ch &acirc;m ho&agrave;n hảo v&agrave; kết hợp c&aacute;c khối đệm( tấm giải nhiệt) c&aacute;c loại kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></span></span></h5> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-4.html" target="_blank"><img alt="thap-giai-nhiet, tháp giải nhiệt tashin, tháp giải nhiệt tròn." id="thap-giai-nhiet-nuoc-tsc" longdesc="" src="/uploads/images/images/thap-giai-nhiet-nuoc-tsc.jpg" style="width: 600px; height: 426px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <p class="p1" style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">Một số loại th&aacute;p giải nhiệt nước tashin do Tổng Đại l&yacute;&nbsp;</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#ff0000;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">C&ocirc;ng ty Xương Minh </span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">cung cấp tại H&agrave; Nội v&agrave; To&agrave;n quốc,</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="text-align: center;"> <img alt="thap-giai-nhiet-tashin-vuông, tháp giải nhiệt vuông" src="/uploads/images/images/thap-giai-nhiet-tashin-tss-1.JPG" style="width: 650px; height: 450px;" /></p> <p class="p1" style="text-align: center;"> &nbsp;</p> </div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><b><span style="font-size:18px;"><span style="color:#ff0000;">* </span></span><span style="font-size:18px;"><span style="color:#ff0000;">Cấu tạo v&agrave; Nguy&ecirc;n L&yacute; hoạt động Th&aacute;p giải nhiệt nước vu&ocirc;ng TSS</span></span><span style="color:#000000;">:&nbsp;</span></b></span></span></h3> <p style="text-align: justify;"> <span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color:#0000ff;"><strong>- Cấu tạo <a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-vuong" target="_blank">th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng</a></strong></span><span style="color:#000000;">: Tất cả c&aacute;c chủng loại vu&ocirc;ng ( H&igrave;nh chữ nhật )&nbsp;đều c&oacute; vỏ chế tạo bằng vật liệu compoxits v&agrave; c&oacute; h&igrave;nh vu&ocirc;ng</span>, h&igrave;nh chữ nhật.</span></p> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">- Phần đế bồn bao gồm:&nbsp;</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Đường ống ra thường 1 hoặc 2 ống loại n&agrave;y lu&ocirc;n bằng nhau, được chế tạo bằng nhựa chịu nhiệt tổng hợp đối với c&aacute;c loại th&aacute;p lớn nhỏ.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">(&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">nhưng nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể thay thế k&iacute;ch cỡ ống kh&aacute;c nhau hoặc thay bằng inox, th&eacute;p tuỳ c&ocirc;ng năng sử dụng của qu&yacute; kh&aacute;ch</span>)&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Ống n&agrave;y đối với th&aacute;p giải nhiệt mini v&agrave; th&aacute;p tấm trung đều c&oacute; ren sẵn, c&ograve;n với th&aacute;p lớn đều c&oacute; b&iacute;ch chờ ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u chuẩn quốc tế v&agrave; trong nước.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Ống chờ lắp van b&ugrave; nước.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ &Ocirc;ng chờ lắp van xả tr&agrave;n </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">nước</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Lỗ chở lắp van xả cặn khi xục rửa đế bồn, thải c&aacute;u cặn.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Trong đế bồn c&oacute; van phao gi&uacute;p b&ugrave; nước v&agrave; nấm tr&agrave;n nước.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Tất cả được gắn tr&ecirc;n đế th&aacute;p được gia c&ocirc;ng bằng th&eacute;p h&igrave;nh hoặc th&eacute;p V, được mạ kẽm nh&uacute;ng n&oacute;ng ti&ecirc;u chuẩn đặc biệt của nh&agrave; sản xuất, gi&uacute;p cho đế th&aacute;p kh&ocirc;ng bị hoen gỉ, bề bỉ với mọi t&aacute;c động của thời tiết.&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">- Phần th&acirc;n th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng :</span></span></strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Phần chứa khung th&aacute;p được gia c&ocirc;ng bẳng th&eacute;p h&igrave;nh c&oacute; m&atilde; kẽm nh&uacute;ng n&oacute;ng theo ti&ecirc;u chuẩn đặc biệt của nh&agrave; sản xuất v&agrave; to&agrave;n bộ tấm fiiling ( filling vu&ocirc;ng được gắn khối v&agrave; xếp tr&ecirc;n gi&aacute; đỡ 2 b&ecirc;n th&agrave;nh th&aacute;p&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Tấm l&agrave;m m&aacute;t nước </span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">(&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">filling, khối đệm, tấm giai nhiet, tấm tổ ong giải nhiệt....</span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">)&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ G&iacute;a đỡ, thanh đỡ tấm filling.( khối tấm giải nhiệt nằm 2 b&ecirc;n th&agrave;nh th&aacute;p ) hoặc sắp xếp trong l&ograve;ng th&aacute;p&nbsp;&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px; color: rgb(0, 0, 0);">+ Tấm thanh thu hổi nước văng ( nhựa chắn nước, tấm chắn văng nước ) 2 b&ecirc;n th&agrave;nh th&aacute;p ph&iacute;a b&ecirc;n ngo&agrave;i.&nbsp;&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">- Phần cổ th&aacute;p v&agrave; đ</span></span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">ộng cơ quạt, c&aacute;nh quạt.</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Cổ th&aacute;p, m&aacute;ng chia nước ( phần cổ h&uacute;t, cổ gi&oacute; ) phần h&uacute;t gi&oacute; hơi nước n&oacute;ng đưa ra khỏi th&aacute;p, Th&aacute;p vu&ocirc;ng chia nước bẳng m&aacute;ng 2 b&ecirc;n ph&iacute;a tr&ecirc;n th&aacute;p, tạo mưa xuống khối tản nhiệt</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Động cơ quạt, hộp giảm tốc..</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Bộ C&aacute;nh quạt.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Gi&aacute; đỡ động cơ v&agrave; c&aacute;nh quạt được lắp v&agrave;o cổ th&aacute;p.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify; margin-left: 40px;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">+ Tấm bảo vệ quạt th&aacute;p.&nbsp;</span></span></span></div> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;"><strong>-</strong></span></span><span style="color:#0000ff;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;"><strong> Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng</strong>:</span></span><span style="color:#000000;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;"> Được thiết kế theo dạng luồng kh&iacute; trực tiếp được h&uacute;t theo hướng nằm ngang l&ecirc;n họng gi&oacute;. Luồng kh&iacute; tiếp x&uacute;c với bề mặt của m&agrave;ng giải nhiệt</span></span><span class="s2" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;"><b><i>,</i><span style="color:#0000ff;">&nbsp;</span></b><span class="s3" style=""><font color="#000000">tấm giải nhiệt,</font></span></span><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;filling giải nhiệt, được gắn kết hai b&ecirc;n th&agrave;nh th&aacute;p vu&ocirc;ng hoặc tấm tổ Ong được đặt kh&iacute;n trong th&aacute;p. </span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">Nước được chảy thẳng xuống th&ocirc;ng qua c&aacute;c m&aacute;ng chia nước, hệ thống ống chia nước cố định, được chia nhở theo tia hoặc th&ocirc;ng qua những lỗ nhỏ xinh xinh tr&ecirc;n hệ thống m&aacute;ng ph&acirc;n nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">Kh&ocirc;ng kh&iacute; được quạt tr&ecirc;n đỉnh th&aacute;p h&uacute;t l&ecirc;n từ b&ecirc;n ngo&agrave;i tuần ho&agrave;n xuy&ecirc;n qua khối m&agrave;ng l&agrave;m nước v&agrave; h&ograve;a quyển với kh&ocirc;ng kh&iacute; từ ngo&agrave;i được h&uacute;t v&agrave;o v&agrave; thổi thẳng l&ecirc;n tr&ecirc;n qua họng h&uacute;t ra ngo&agrave;i. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span class="s1" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">Hệ thống ph&acirc;n phối nước hoặc bồn nước c&oacute; gắn lỗ cấp nước, tho&aacute;t nước để g&oacute;p phần cho việc tuần ho&agrave;n nước. Luồng nước được chia đều tr&ecirc;n bề mặt m&agrave;ng giải nhiệt ( Tấm giải nhiệt )&nbsp;</span></span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp x&uacute;c n&agrave;y, nhiệt độ của nước sẽ giảm th&ocirc;ng qua qu&aacute; tr&igrave;nh bay hơi. Nước được lưu th&ocirc;ng qua c&aacute;c bộ phận giải nhiệt v&agrave; được đưa trở lại qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất hoặc thiết bị cần được l&agrave;m m&aacute;t.</span></p> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-tss" target="_blank"><img alt="thap-giai-nhiet-công_nghiệp" id="thap-giai-nhiet-tashin-tss." longdesc="" src="/uploads/images/images/Thap_giai_nhiet_co%CC%82ng_nghie%CC%A3%CC%82p_.JPG" style="width: 650px; height: 460px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><font face="verdana, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">Một số h&igrave;nh ảnh thi c&ocirc;ng lắp đặt cooling tower tashin.</span></font></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-vuong-tss-4-7.html" target="_blank"><img alt="thap-giai-nhiet" id="thap-giai-nhiet-nuoc" longdesc="" src="/uploads/images/images/thap-giai-nhiet-nuoc-nl.gif" style="width: 600px; height: 426px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">M&ocirc; h&igrave;nh hoạt động của th&aacute;p giải nhiệt&nbsp;c&ocirc;ng nghiệp vu&ocirc;ng.</span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>- Th&aacute;p giải nhiệt nước tashin vu&ocirc;ng</strong></span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> c&oacute; rất nhiều chủng loại kh&aacute;c nhau, th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng tấm TSS với tấm giải nhiệt vu&ocirc;ng được đặt tr&ecirc;n gi&aacute;, 2 b&ecirc;n th&agrave;nh th&aacute;p, th&aacute;p c&oacute; lối đi ở giữa rất dễ vệ sinh v&agrave; bảo dưỡng, th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng Tashin TSB th&igrave; tấm giải nhiệt, tấm tổ ong được đặt to&agrave;n bộ trong l&ograve;ng th&aacute;p, th&aacute;p được hệ thống ống phun cố định trải nước khắp bề mặt tấm giải nhiệt, th&aacute;p giải nhiệt gỗ vu&ocirc;ng, th&aacute;p giải nhiệt vu&ocirc;ng với khối đệm gỗ đặt kh&iacute;n trong l&ograve;ng th&aacute;p...vv..Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu v&agrave; y&ecirc;u cầu đặc biệt xin li&ecirc;n hệ hotline 0913201426 để được cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; tư vấn tốt nhất, cũng cấp nhanh nhất.&nbsp;&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-tss" target="_blank"><img alt="thap-giai-nhiet-tashin-tss1" id="thap-giai-nhiet-tashin-tss1" longdesc="" src="/uploads/images/images/%23thap_giai_nhiet-tashin-TSS200RT.jpg" style="width: 650px; height: 520px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Cấu tạo chi tiết b&ecirc;n trong thap tashin TSS</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- </span></span></span><span style="color:#0000ff;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><strong>Cấu tạo thap giai nhiet vuong TASHIN TSS</strong></span></span></span><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"> l&agrave; một chủng loại th&aacute;p h&igrave;nh vu&ocirc;ng hoặc h&igrave;nh chữ nhật. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể đặt h&agrave;ng theo k&iacute;ch thước, diện t&iacute;ch nơi lắp đặt, lưu lượng nước cần giải nhiệt, nhiệt độ nước cần giải nhiệt, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gia c&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với mọi diện t&iacute;ch của qu&yacute; kh&aacute;ch, ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo chất lượng kh&ocirc;ng thay đổi. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh <strong>Th&aacute;p TASHIN vu&ocirc;ng TSS</strong> :&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/tam-giai-nhiet-vuong" target="_blank"><img alt="tam-giai-nhiet-nuoc" id="tam-giai-nhiet-nuoc" longdesc="" src="/uploads/images/images/%23Tam_giai_nhiet-nuoc.jpg" style="width: 650px; height: 459px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">Tấm giải nhiệt vu&ocirc;ng,&nbsp;</span><span style="color:#000000;">khối filling giai nhiet vu&ocirc;ng.</span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/linh-kien-thap-giai-nhiet-4-20.html" target="_blank"><img alt="tam-tan-nhiet-nuoc" id="lap-tam-tan-nhiet-nuoc" longdesc="" src="/uploads/images/images/Thap-giai-nhiet-tashin-120.jpg" style="width: 650px; height: 466px;" title="" /></a></span></span></div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 16px;">thap giai nhiet cong nghiep vuong</span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><img alt="thap-giai-nhiet-cong-nghiep" id="lap-dong-co-thap-giai-nhiet" longdesc="" src="/uploads/images/images/Tha%CC%81p_gia%CC%89i_nhie%CC%A3%CC%82t_co%CC%82ng_nghie%CC%A3%CC%82p.JPG" style="width: 650px; height: 460px;" title="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Hệ thống quạt h&uacute;t bao gồm động cơ, c&aacute;nh quạt, gi&aacute; đỡ động cơ v</span></span><span style="font-size: 16px;">&agrave; lưới bảo vệ được lắp đặt sau c&ugrave;ng, quạt phải hoạt động với tốc độ vừa đủ, kh&ocirc;ng nhanh qu&aacute;, kh&ocirc;ng chậm qu&aacute;, để đảm bảo nước trong th&aacute;p kh&ocirc;ng bị bay hơi qu&aacute; nhiều g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute; nước. sao cho hiệu quả hạ nhiệt độ nước tốt nhất.&nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><iframe frameborder="0" height="426" name="Thap-giai-nhiet" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/xzs4wtd5v-k" width="600"></iframe></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color:#000000;">Tổng kho th&aacute;p l&agrave;m m&aacute;t nước </span><span style="color:#ff0000;">Xương Minh</span><span style="color:#000000;"> lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng để phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</span></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><img alt="thap-giai-nhiet-tashin, tashin cooling tower" id="thap-giai-nhiet-tashin" longdesc="" src="/uploads/images/images/thapgiainhiet_.jpg" style="width: 650px; height: 260px;" title="" /></span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">* Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể xem quy tr&igrave;nh lắp đặt th&aacute;p giải nhiệt TASHIN TSS tại đ&acirc;y:</span></span></div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div> <h4 class="p1"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1"><b>Th&aacute;p giải nhiệt cooling tower được ứng dụng cho c&aacute;c ng&agrave;nh như sau:&nbsp;</b></span></span></span></span></h4> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh điện lạnh : Điều h&ograve;a, đ&ocirc;ng lạnh, nước đ&aacute;&hellip;</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh nhựa : M&aacute;y &eacute;p nhựa, bao b&igrave; nhựa&hellip;</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh thủy hải sản : Chế biến thủy sản&hellip;</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh luyện kim : Th&eacute;p, nh&ocirc;m &hellip;</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh dược phẩm.</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin-left: 40px;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">+&nbsp;Ng&agrave;nh c&aacute;p điện.</span></span></span></span></p> <ul> <li class="li1"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span class="s1">V&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh kh&aacute;c : chế biến rượu, bia, m&aacute;y n&eacute;n kh&iacute;, m&aacute;y ph&aacute;t điện, xử l&yacute; nước&hellip;</span></span></span></span></li> </ul> <p class="li1"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, &quot;Trebuchet MS&quot;; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong>Th&aacute;p tashin</strong>&nbsp;được l&agrave;m bằng c&aacute;c chất liệu đặc biệt v&agrave; gia c&ocirc;ng từ keo v&agrave; sợi thủy tinh n&ecirc;n kh&ocirc;ng thấm nước, chịu nhiệt tốt, chống ăn m&ograve;n, bền bỉ với thời gian, ch&acirc;n th&aacute;p cũng l&agrave;m bằng chất liệu đặc biệt liền với khung th&aacute;p n&ecirc;n rất chắc chắn v&agrave; dễ vận chuyển, x&ecirc; dịch, kh&ocirc;ng gỉ s&eacute;t, v&igrave; vậy giảm được chi ph&iacute; bảo tr&igrave; bảo dưỡng th&aacute;p.</span></span></span></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.8px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; background: transparent;"><span style="color:#0000ff;">&nbsp; &nbsp;</span><a href="http://thapgiainhiettashin.vn/thap-giai-nhiet-tashin-4.html" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><span style="color:#0000ff;">Th&aacute;p giải nhiệt</span></a></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;<span style="color:#000000;">Tashin</span></span><span style="color:#000000;">&nbsp;l&agrave; thiết bị l&agrave;m giảm nhiệt độ của nước, giảm xả thải, tiết kiệm được chi ph&iacute; sản xuất v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></span></span></span></p> <p class="p1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">&nbsp; C&ocirc;ng ty TNHH TM Xương Minh</strong></span>&nbsp;c<span style="color:#000000;">huy&ecirc;n ph&acirc;n phối v&agrave; lắp đặt hệ thống giải nhiệt nước, thay thế, bảo dưỡng, cung cấp </span>-&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; background: transparent;"><span class="s2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/linh-kien-thap-giai-nhiet-4-20" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">linh kiện</span></a></span></span></strong><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/linh-kien-thap-giai-nhiet-4-20" target="_blank">&nbsp;</a><span style="color:#000000;"><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/linh-kien-thap-giai-nhiet-4-20" target="_blank">ch&iacute;nh h&atilde;ng Tashin</a>, nhanh nhất, gi&aacute; tốt nhất.&nbsp;Để được biết th&ecirc;m chi tiết v&agrave; tư vấn lắp đặt th&aacute;p giải nhiệt chiller&nbsp; - &nbsp;Cooling Tower &nbsp;qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :&nbsp;</span></span></span></span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p class="p2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Xương Minh</span></strong>&nbsp;- Hotline: 0913201426</span></span></span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Địa chỉ VPGD: Nh&agrave; số 09, đường 2.2, khu SHOP HOUSE, khu đ&ocirc; thị GAMUDA GARDENS, đường Nam Dư, quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội</span></span></span></p> <p class="p2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Điện thoại: (04) 62620101; 02473030888&nbsp; &nbsp; &nbsp;Zalo: 0913201426</span></span></span></p> <p class="p3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px;"> &nbsp;</p> <p class="p3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span class="s3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Email:&nbsp;<a href="mailto:daothanhbinh66@gmail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><span class="s4" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">daothanhbinh66@gmail.com</span></span></a></span><span class="s5" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;&nbsp;-&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 255); background: transparent;"><span class="s2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="mailto:xuongminhcongty@gmail.com" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;">xuongminhcongty@gmail.com</a></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p class="p3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><span class="s6" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">Website:&nbsp;<a href="http://thapgiainhiettashin.vn/" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-decoration: none; color: rgb(66, 139, 202); background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><span class="s2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><i style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">www.thapgiainhiettashin.vn</i></b></span></span></a></span></span></span></span></span></span></p> <p class="p3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 14px; line-height: 20px;"> &nbsp;</p> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14px;"> <p class="p2" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Verdana; margin: 0px; text-align: justify; min-height: 14px; color: rgb(50, 51, 51);"> <strong style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">* Tag</span></strong><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">:</span></p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"> <span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;"><span style="color:#0000ff;">&nbsp;</span><span style="color:#0000ff;">Th&aacute;p giải nhiệt</span><span style="color:#0000ff;">,&nbsp;</span><span style="color:#0000ff;">th&aacute;p giải nhiệt nước</span><span style="color:#0000ff;">,</span><span style="color:#0000ff;">&nbsp;th&aacute;p giải niệt nước</span><span style="color:#0000ff;">,&nbsp;&nbsp;</span><a href="https://thapgiainhiettashin.vn/" target="_blank"><span style="color:#0000ff;">th&aacute;p giải nhiệt tashin</span></a><span style="color:#0000ff;">,&nbsp;</span><span style="color:#0000ff;">th&aacute;p tashin.</span></span></span></p> <div> &nbsp;</div> </div> </div> <p> &nbsp;</p> <div id="ackIframe"> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p>